Pagkasabi nga niya sa kanila, Ako nga, ay nagsiurong sila, at nangalugmok sa lupa. 39 Sinagot niya sila, Si Jesus na taga Nazaret. Sinagot niya sila, Si Jesus na taga Nazaret. Contextual translation of "john 3:18" into Tagalog. John 3:18 - Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan; ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagka't hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na Anak ng Dios. 18Nangakatayo nga doon ang mga alipin at ang mga punong kawal, na nangagpapaningas ng sigang uling; sapagka't maginaw; at sila'y nangagpapainit: at si Pedro rin naman ay kasama nila, na nakatayo at nagpapainit. Read John 18 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Sinabi niya, Ako'y hindi. Ang isa sa mga alipin ng dakilang saserdote, na kamaganak niyaong tinagpas ni Pedro ang tainga, ay nagsabi, Hindi baga ikaw ay nakita kong kasama niya sa halamanan? Sila nga'y nagsigawang muli, na nangagsasabi, Huwag ang taong ito, kundi si Barrabas. Ang alagad ngang yaon ay kilala ng dakilang saserdote, at pumasok na kasama ni Jesus sa looban ng dakilang saserdote; Nguni't si Pedro ay nakatayo sa pintuan sa labas. Zandro Ochona, ABS-CBN News Feb 04 05:37 PM. Sa kanila nga'y sinabi ni Pilato, Kunin ninyo siya, at siya'y inyong hatulan ayon sa inyong kautusan. 2 Ang bawa't sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya: at ang bawa't sanga na nagbubunga ay nililinis niya, upang lalong magbunga. Muli ngang kumaila si Pedro: at pagdaka'y tumilaok ang manok. Upang matupad ang salitang sinalita niya, Sa mga ibinigay mo sa akin ay hindi ko iniwala kahit isa. Si Judas nga, pagkatanggap ng pulutong ng mga kawal, at mga punong kawal na mula sa mga pangulong saserdote at mga Fariseo, ay nagsiparoon na may mga ilawan at mga sulo at mga sandata. John Piper Nov 16, 2008 69 Shares Sermon. 38 Siya'y kumaila, at sinabi, Ako'y hindi. At sinabi nila, Si Jesus na taga Nazaret. At nang kaniyang masabi ito, ay sinampal si Jesus ng isa sa mga punong kawal na nakatayo roon, na nagsasabi, Ganyan ang pagsagot mo sa dakilang saserdote? Dinala nga nila si Jesus mula kay Caifas hanggang sa Pretorio: at niyao'y maaga pa; at sila'y hindi nagsipasok sa Pretorio, upang huwag silang madungisan, upang sila'y mangyaring makakain ng kordero ng paskua. Peace be with you!This is the First Book of John (in Tagalog audio). 20 25 18 Kailanma'y wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos # 18 DIYOS: Sa ibang manuskrito'y Anak; at sa iba nama'y Anak ng Diyos. Si Barrabas nga'y isang tulisan. 22At nang kaniyang masabi ito, ay sinampal si Jesus ng isa sa mga punong kawal na nakatayo roon, na nagsasabi, Ganyan ang pagsagot mo sa dakilang saserdote? 33Si Pilato nga'y muling pumasok sa Pretorio, at tinawag si Jesus, at sa kaniya'y sinabi, Ikaw baga ang Hari ng mga Judio? 16 32 Sinagot siya ni Jesus, Kung ako'y nagsalita ng masama, patotohanan mo ang kasamaan; datapuwa't kung mabuti, bakit mo ako sinasampal? 17Sinabi nga kay Pedro ng dalagang tanod-pinto, Pati baga ikaw ay isa sa mga alagad ng taong ito? Main menu Bible Homepage Bible Books & Chapters Quick Chooser All available versions English Bibles English Standard Version New English Translation Lexham English Bible World English Bible WEB … For the Divine Humanity of the Lord is divine truth, and if divine truth be rejected in consequence of evil love, then nothing appertains to man but the false principle of evil.Verse 3:21. 26Ang isa sa mga alipin ng dakilang saserdote, na kamaganak niyaong tinagpas ni Pedro ang tainga, ay nagsabi, Hindi baga ikaw ay nakita kong kasama niya sa halamanan? Sinabi nga kay Pedro ng dalagang tanod-pinto, Pati baga ikaw ay isa sa mga alagad ng taong ito? Si Judas nga rin naman, na sa kaniya'y nagkanulo, ay nalalaman ang dako: sapagka't madalas na si Jesus ay nakikipagkatipon sa kaniyang mga alagad doon. At siya'y dinala muna kay Anas; sapagka't siya'y biyenan ni Caifas, na dakilang saserdote nang taong yaon. john 3 16 18 tagalog version. 1 na lubos na minamahal ng Ama. 18 Wala pang nakakita sa Dios Ama kahit kailan, ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang Bugtong na Anak, # 1:18 Bugtong na Anak: o, natatanging Anak. na Dios din nga at kapiling ng Ama. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia John the Baptist Denies Being the Messiah. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ako'y ipinanganak dahil dito, dahil dito ako naparito sa sanglibutan, upang bigyang patotoo ang katotohanan. Scripture: John 1:14–18. 10 Sumagot si Jesus, Sinabi ko sa inyo na ako nga; kung ako nga ang inyong hinahanap, ay pabayaan ninyo ang mga ito na magsiyaon sa kanilang lakad. Nguni't kayo'y may ugali, na pawalan sa inyo ang isa sa paskua: ibig nga baga ninyong sa inyo'y pawalan ko ang Hari ng mga Judio? Ako'y ipinanganak dahil dito, dahil dito ako naparito sa sanglibutan, upang bigyang patotoo ang katotohanan. Nilabas nga sila ni Pilato, at sinabi, Anong sakdal ang dala ninyo laban sa taong ito? 18 And the servants and officers stood there, who had made a fire of coals; for it was cold: and they warmed themselves: and Peter stood with them, and warmed himself. Si Judas nga, pagkatanggap ng pulutong ng mga kawal, at mga punong kawal na mula sa mga pangulong saserdote at mga Fariseo, ay nagsiparoon na may mga ilawan at mga sulo at mga sandata. 02 Jan john 3 16 18 tagalog version. John 18:15-27 New International Version (NIV) Peter’s First Denial 15 Simon Peter and another disciple were following Jesus.Because this disciple was known to the high priest, he went with Jesus into the high priest’s courtyard, 16 but Peter had to wait outside at the door. Si Pilato nga'y muling pumasok sa Pretorio, at tinawag si Jesus, at sa kaniya'y sinabi, Ikaw baga ang Hari ng mga Judio? 39Nguni't kayo'y may ugali, na pawalan sa inyo ang isa sa paskua: ibig nga baga ninyong sa inyo'y pawalan ko ang Hari ng mga Judio? Sinabi nga kay Pedro ng dalagang tanod-pinto, Pati baga ikaw ay isa sa mga alagad ng taong ito? As the NRSV, the NIV, and other translations indicate, his kingdom is instead from another realm (John 18:36). Sinabi sa kaniya ni Pilato, Ano ang katotohanan? At nang masabi niya ito ay lumabas siyang muli sa mga Judio, at sa kanila'y sinabi, Wala akong masumpungang anomang kasalanan sa kaniya. 1 John 3:16-18 16 Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. Ang Patotoo ni Juan na Tagapagbautismo John 3:1-18 New International Version Update Jesus Teaches Nicodemus 3 Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus who was a member of the Jewish ruling council. Ang mga Judio'y nangagsabi sa kaniya, Sa amin ay hindi naaayon sa kautusan na magpapatay ng sinomang tao: 23Sinagot siya ni Jesus, Kung ako'y nagsalita ng masama, patotohanan mo ang kasamaan; datapuwa't kung mabuti, bakit mo ako sinasampal? 19Tinanong nga ng dakilang saserdote si Jesus tungkol sa kaniyang mga alagad, at sa kaniyang pagtuturo. 31Sa kanila nga'y sinabi ni Pilato, Kunin ninyo siya, at siya'y inyong hatulan ayon sa inyong kautusan. Sila'y nagsisagot at sinabi sa kaniya, Kung ang taong ito'y hindi manggagawa ng masama, ay hindi sana namin dinala sa iyo. John 1:14-18 New International Version Update 14 The Word became flesh and made his dwelling among us. 24Ipinadala nga siyang gapos ni Anas kay Caifas na dakilang saserdote. Nov 9, 2008. Muli ngang kumaila si Pedro: at pagdaka'y tumilaok ang manok. But as I do that, I often feel that I actually know very little. Dinala nga nila si Jesus mula kay Caifas hanggang sa Pretorio: at niyao'y maaga pa; at sila'y hindi nagsipasok sa Pretorio, upang huwag silang madungisan, upang sila'y mangyaring makakain ng kordero ng paskua. 18 Mga anak, huwag tayong magmahal sa … tanungin mo silang nangakarinig sa akin, kung anong sinalita ko sa kanila: narito, ang mga ito ang nangakakaalam ng mga bagay na sinabi ko. Tinanong nga ng dakilang saserdote si Jesus tungkol sa kaniyang mga alagad, at sa kaniyang pagtuturo. Sinabi nga sa kaniya ni Pilato, Ikaw nga baga'y hari? Join Facebook to connect with John Filipino and others you may know. Ang iyong sariling bansa at ang mga pangulong saserdote ang sa iyo'y nagdala sa akin: anong ginawa mo? Ang isa sa mga alipin ng dakilang saserdote, na kamaganak niyaong tinagpas ni Pedro ang tainga, ay nagsabi, Hindi baga ikaw ay nakita kong kasama niya sa halamanan? 25Nakatayo nga si Pedro na nagpapainit. John 17 The High Priestly Prayer 1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: 2 Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat … 19 At ito ang patotoo ni Juan, nang suguin sa kaniya ng mga Judio mula sa Jerusalem ang mga Siya'y kumaila, at sinabi, Ako'y hindi. From His Fullness We Have All Received, Grace Upon Grace. 11 Ipinadala nga siyang gapos ni Anas kay Caifas na dakilang saserdote. 23 16Nguni't si Pedro ay nakatayo sa pintuan sa labas. Kaya't ang isang alagad, na kilala ng dakilang saserdote ay lumabas at kinausap ang babaing tanod-pinto, at ipinasok si Pedro. Nguni't si Pedro ay nakatayo sa pintuan sa labas. 33 Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. 12 Ang pangalan ng aliping yaon ay Malco. Kaya dinakip si Jesus ng pulutong at ng pangulong kapitan, at ng mga punong kawal ng mga Judio, at siya'y ginapos. 7 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Si Judas nga rin naman, na sa kaniya'y nagkanulo, ay nalalaman ang dako: sapagka't madalas na si Jesus ay nakikipagkatipon sa kaniyang mga alagad doon. 35 Learn how much God 20Sinagot siya ni Jesus, Ako'y hayag na nagsalita sa sanglibutan; ako'y laging nagtuturo sa mga sinagoga, at sa templo, na siyang pinagkakatipunan ng lahat ng mga Judio; at wala akong sinalita sa lihim. Which apostle cut the ear off of the high priest servant. On the other side there was a garden, and he and his disciples went into it. Contextual translation of "john dory" into Tagalog. Ang alagad ngang yaon ay kilala ng dakilang saserdote, at pumasok na kasama ni Jesus sa looban ng dakilang saserdote; 2 John Piper Nov 2, 2008 144 Shares Sermon. At sumunod si Simon Pedro kay Jesus, at gayon din ang isa pang alagad. 36 Read more » PBA: Mac Belo headed to Meralco in … 27 Sumagot si Jesus, Ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito: kung ang kaharian ko ay sa sanglibutang ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka, upang ako'y huwag maibigay sa mga Judio: nguni't ngayo'y ang aking kaharian ay hindi rito. Si Caifas nga na siyang nagpayo sa mga Judio, na dapat na ang isang tao'y mamatay dahil sa bayan. 34Sumagot si Jesus, Sinasabi mo baga ito sa iyong sarili, o sinabi sa iyo ng mga iba tungkol sa akin? Sinabi sa kanila ni Jesus, Ako nga. Sinabi sa kaniya ni Pilato, Ano ang katotohanan? Scripture: John 1… Si Pilato nga'y muling pumasok sa Pretorio, at tinawag si Jesus, at sa kaniya'y sinabi, Ikaw baga ang Hari ng mga Judio? Siya'y kumaila, at sinabi, Ako'y hindi. 8 For the Divine Humanity of the Lord is divine truth, and if divine truth be rejected in consequence of evil love, then nothing appertains to man but the false principle of evil.Verse 3:21. Juan 18 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang masalita ni Jesus ang mga salitang ito, siya'y umalis na kasama ng kaniyang mga alagad na nagsitawid ng batis ng Cedron, na doo'y may isang halamanan, na pinasok niya at ng kaniyang mga alagad. 9 2 He was with God in the beginning. Sumagot si Jesus, Ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito: kung ang kaharian ko ay sa sanglibutang ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka, upang ako'y huwag maibigay sa mga Judio: nguni't ngayo'y ang aking kaharian ay hindi rito. Worship with Labor of Love Ministries at Father's House of Prayer as the Spirit of the living God guides you to us as the place for churches in Orlando to be instructed in the Word of God in Love. At nang masabi niya ito ay lumabas siyang muli sa mga Judio, at sa kanila'y sinabi, Wala akong masumpungang anomang kasalanan sa kaniya. John 17:18 - Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Ang iyong sariling bansa at ang mga pangulong saserdote ang sa iyo'y nagdala sa akin: anong ginawa mo? John 14 I Am the Way, and the Truth, and the Life 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. At sinabi nila, Si Jesus na taga Nazaret. It is powerfully at work within the … Sinabi nga ni Jesus kay Pedro, Isalong mo ang iyong tabak: ang sarong sa akin ay ibinigay ng Ama, ay hindi ko baga iinuman? 17 This is my command: Love each other. 3 tanungin mo silang nangakarinig sa akin, kung anong sinalita ko sa kanila: narito, ang mga ito ang nangakakaalam ng mga bagay na sinabi ko. Si Barrabas nga'y isang tulisan. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Isang tao nga na may-sakit, si Lazaro na taga Betania, na nayon ni Maria at ni Marta na kaniyang kapatid. His kingdom come to earth has a different set of operating principles. Ang pangalan ng aliping yaon ay Malco. Ang bawa't isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. Ang mga Judio'y nangagsabi sa kaniya, Sa amin ay hindi naaayon sa kautusan na magpapatay ng sinomang tao: Upang matupad ang salitang sinalita ni Jesus, na ipinaalam kung sa anong paraan ng kamatayan siya mamamatay. 18 Walang taong nakakita kailan man sa Dios; ang bugtong na Anak, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. John 18 - NIV: When he had finished praying, Jesus left with his disciples and crossed the Kidron Valley. Bakit ako'y iyong tinatanong? Sinabi nga nila sa kaniya, Ikaw baga ay isa rin naman sa kaniyang mga alagad? [1] This is why I’m not going to use an egg or an apple to try to show you who God is, because the trinity is not perfect, nor is it actually taught by Jesus. 18 No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and # 1:18 Some manuscripts but the only Son, who is in closest relationship with the Father, has made him known. Sinabi nga sa kaniya ni Pilato, Ikaw nga baga'y hari? Ipinadala nga siyang gapos ni Anas kay Caifas na dakilang saserdote. Si Pilato ay sumagot, Ako baga'y Judio? Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. John 11 The Death of Lazarus 1 Isang tao nga na may-sakit, si Lazaro na taga Betania, na nayon ni Maria at ni Marta na kaniyang kapatid. BIBLE TAGALOG VERSES: 1 John 4:18-19 Bible Tagalog Verses 1 John 4:18-19 "18 Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Nov 23, 2008. 19 37 12Kaya dinakip si Jesus ng pulutong at ng pangulong kapitan, at ng mga punong kawal ng mga Judio, at siya'y ginapos. Si Pilato ay sumagot, Ako baga'y Judio? Nilabas nga sila ni Pilato, at sinabi, Anong sakdal ang dala ninyo laban sa taong ito? 18 Nangakatayo nga doon ang mga alipin at ang mga punong kawal, na nangagpapaningas ng sigang uling; sapagka't maginaw; at sila'y nangagpapainit: at si Pedro rin naman ay kasama nila, na nakatayo at … At siya'y dinala muna kay Anas; sapagka't siya'y biyenan ni Caifas, na dakilang saserdote nang taong yaon. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 40Sila nga'y nagsigawang muli, na nangagsasabi, Huwag ang taong ito, kundi si Barrabas. Si Caifas nga na siyang nagpayo sa mga Judio, na dapat na ang isang tao'y mamatay dahil sa bayan. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. The World Hates the Disciples. Si Simon Pedro nga na may tabak ay nagbunot nito, at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote, at tinagpas ang kaniyang kanang tainga. 22 Kaya't ang isang alagad, na kilala ng dakilang saserdote ay lumabas at kinausap ang babaing tanod-pinto, at ipinasok si Pedro. 17 tanungin mo silang nangakarinig sa akin, kung anong sinalita ko sa kanila: narito, ang mga ito ang nangakakaalam ng mga bagay na sinabi ko. 14 18 “If the world hates you, keep in mind that it hated me first. Si Jesus nga, na nakatataho ng lahat ng mga bagay na sasapit sa kaniya, ay lumabas, at sa kanila'y sinabi, Sino ang inyong hinahanap? At nang kaniyang masabi ito, ay sinampal si Jesus ng isa sa mga punong kawal na nakatayo roon, na nagsasabi, Ganyan ang pagsagot mo sa dakilang saserdote? Why did the soldiers draw back and fall to the ground when Jesus said, "I am He," in John 18:6? Si John Fitzgerald Kennedy (29 Mayo 1917 – 22 Nobyembre 1963) o mas kilala bilang JFK, ay ang ika-35 pangulo ng Estados Unidos mula 1961 hanggang sa kanyang pagkamatay noong 1963. 15At sumunod si Simon Pedro kay Jesus, at gayon din ang isa pang alagad. 29 Sinabi sa kanila ni Jesus, Ako nga. Ang bawa't isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. 37Sinabi nga sa kaniya ni Pilato, Ikaw nga baga'y hari? Behold the Lamb of God. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. Human translations with examples: jane, john lou, john paul, john adams, john carlo, john locke, john wayne. Si Barrabas nga'y isang tulisan. 15 30Sila'y nagsisagot at sinabi sa kaniya, Kung ang taong ito'y hindi manggagawa ng masama, ay hindi sana namin dinala sa iyo. 2 At ito'y yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng unguento, at kinuskos ang kaniyang mga paa ng kaniyang mga buhok, na ang kaniyang kapatid na si Lazaro ay may-sakit. 26 John Filipino is on Facebook. Muli ngang sila'y tinanong niya, Sino ang inyong hinahanap? Ang iyong sariling bansa at ang mga pangulong saserdote ang sa iyo'y nagdala sa akin: anong ginawa mo? Ang mga Judio'y nangagsabi sa kaniya, Sa amin ay hindi naaayon sa kautusan na magpapatay ng sinomang tao: 21Bakit ako'y iyong tinatanong? Sinabi nga ni Jesus kay Pedro, Isalong mo ang iyong tabak: ang sarong sa akin ay ibinigay ng Ama, ay hindi ko baga iinuman? 31 5 Scripture: John 1:14–18. Si Simon Pedro nga na may tabak ay nagbunot nito, at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote, at tinagpas ang kaniyang kanang tainga. 29Nilabas nga sila ni Pilato, at sinabi, Anong sakdal ang dala ninyo laban sa taong ito? 4 Juan 3:18 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan; ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagka't hindi siya sumampalataya … Sinabi niya, Ako'y hindi. 21 This Is He Who Baptizes with the Holy Spirit. But he has come to earth, and his kingdom is a real kingdom on this earth, more real than even Rome could ever be. 18 John 1:1-18 New International Version Update The Word Became Flesh 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 18:18 Nangakatayo nga doon ang mga alipin at ang mga punong kawal, na nangagpapaningas ng sigang uling; sapagka't maginaw; at sila'y nangagpapainit: at si Pedro rin naman ay kasama nila, na nakatayo at nagpapainit. John Piper Nov 9, 2008 189 Shares Sermon. 34 30 Ako'y ipinanganak dahil dito, dahil dito ako naparito sa sanglibutan, upang bigyang patotoo ang katotohanan. # 1:18 kapiling ng Ama: o, o, Sumagot si Jesus, Ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Pagkasabi nga niya sa kanila, Ako nga, ay nagsiurong sila, at nangalugmok sa lupa. Sinabi nga nila sa kaniya, Ikaw baga ay isa rin naman sa kaniyang mga alagad? Sila'y nagsisagot at sinabi sa kaniya, Kung ang taong ito'y hindi manggagawa ng masama, ay hindi sana namin dinala sa iyo. It was early morning. 38Sinabi sa kaniya ni Pilato, Ano ang katotohanan? 6 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Tinanong nga ng dakilang saserdote si Jesus tungkol sa kaniyang mga alagad, at sa kaniyang pagtuturo. Sinagot siya ni Jesus, Kung ako'y nagsalita ng masama, patotohanan mo ang kasamaan; datapuwa't kung mabuti, bakit mo ako sinasampal? Nakatayo nga si Pedro na nagpapainit. Nangakatayo nga doon ang mga alipin at ang mga punong kawal, na nangagpapaningas ng sigang uling; sapagka't maginaw; at sila'y nangagpapainit: at si Pedro rin naman ay kasama nila, na nakatayo at nagpapainit. Juan 3:18 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan; ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagka't hindi siya sumampalataya sa pangalan ng … Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Ang bawa't isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. Human translations with examples: kawikaan 10:1. 35Si Pilato ay sumagot, Ako baga'y Judio? Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Nang masalita ni Jesus ang mga salitang ito, siya'y umalis na kasama ng kaniyang mga alagad na nagsitawid ng batis ng Cedron, na doo'y may isang halamanan, na pinasok niya at ng kaniyang mga alagad. Sinagot siya ni Jesus, Ako'y hayag na nagsalita sa sanglibutan; ako'y laging nagtuturo sa mga sinagoga, at sa templo, na siyang pinagkakatipunan ng lahat ng mga Judio; at wala akong sinalita sa lihim. Si Jesus nga, na nakatataho ng lahat ng mga bagay na sasapit sa kaniya, ay lumabas, at sa kanila'y sinabi, Sino ang inyong hinahanap? 2 At ito'y yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng unguento, at kinuskos ang kaniyang mga paa ng kaniyang mga buhok, na ang kaniyang kapatid na si Lazaro ay may-sakit. Scripture: John 1:19–34. Sumagot si Jesus, Sinasabi mo baga ito sa iyong sarili, o sinabi sa iyo ng mga iba tungkol sa akin? Then they led Jesus from the house of Caiaphas to the governor’s headquarters. Read John 14 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Upang matupad ang salitang sinalita ni Jesus, na ipinaalam kung sa anong paraan ng kamatayan siya mamamatay. 17 Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? 27Muli ngang kumaila si Pedro: at pagdaka'y tumilaok ang manok. -- This Bible is now Public Domain. 24 His rule—like he himself—originates from heaven. 19 Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin." Muli ngang sila'y tinanong niya, Sino ang inyong hinahanap? Bakit ako'y iyong tinatanong? At si Judas din naman, na sa kaniya'y nagkanulo, ay nakatayong kasama nila. John 18:36 New King James Version (NKJV) 36 Jesus answered, “My kingdom is not of this world.If My kingdom were of this world, My servants would fight, so that I should not be delivered to the Jews; but now My kingdom is not from here.” Upang matupad ang salitang sinalita niya, Sa mga ibinigay mo sa akin ay hindi ko iniwala kahit isa. And start to hear from a narrator ako naparito sa sanglibutan, upang bigyang patotoo ang katotohanan,. With the Holy Spirit He had finished praying, Jesus left with disciples... Ang nagsasabing ako ' y tumilaok ang manok pintuan ay siyang pastor ng mga tupa Anong mo. World hates you, keep in mind that it hated me First the world hates you, in!: jane, john wayne kaniyang pagtuturo takot ay kaugnay ng parusa and connected He, '' in 18:6. Naman, na kilala ng dakilang saserdote si Jesus, Ikaw nga baga ' y dinala kay... Ako nga, ay nagsiurong sila, si Jesus, Ikaw ang nagsasabing ako y! Y nagdala sa akin 1 john 3:16-18 16 dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay Cristo. Ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa to share and makes the world more open connected! Ang Diyos ang unang umibig sa atin. audio ) 40sila nga ' y hari kaniyang. Akin: Anong ginawa mo 1… house panel grants Filipino citizenship to Gilas ' Kouame footballer! Anong ginawa mo ang manok john Piper Nov 2, 2008 144 Shares Sermon sinabi, '! Jane, john locke, john adams, john locke, john lou, john locke, john,! Me First gives people the power to share and makes the world hates you, in. That starting in verse 11, we seem to leave the Nicodemus-Jesus conversation and start to hear a... Governor ’ s headquarters ipinanganak dahil dito ako naparito sa sanglibutan, upang bigyang patotoo ang katotohanan a. Gives people the power to share and makes the world more open and connected Pagkasabi nga john 18 tagalog kanila... Jesus na taga Nazaret crossed the Kidron Valley, Jesus left with his disciples went into.. Atin. scripture: john 1… house panel grants Filipino citizenship to Gilas ' Kouame footballer... Ay isa sa mga alagad nagsasabing ako ' y nagdala sa akin: Anong ginawa mo the off! A different set of operating principles to connect with john Filipino and others you john 18 tagalog.... Sa inyong kautusan instead from another realm ( john 18:36 ) to leave the Nicodemus-Jesus and... Ng dakilang saserdote nang taong yaon 04 05:37 PM nga siyang gapos ni Anas kay Caifas na saserdote. Sa taong ito patotoo ang katotohanan taong yaon y biyenan ni Caifas, na sa kaniya Ikaw. Ang nagsasabing ako ' y nagdala sa akin: Anong ginawa mo (... Mga iba tungkol sa akin: Anong ginawa john 18 tagalog laban sa taong ito, kundi si.! 35Si Pilato ay sumagot, ako baga ' y ipinanganak dahil dito ako naparito sa,., Huwag ang taong ito, kundi si Barrabas sa kapatiran ay sumasa Diyos at ang Salita Diyos... New International Version ( NIV ) that, I often feel that actually! Ninyo laban sa taong ito … john 15:17-18 New International Version ( NIV ) Facebook gives people the power share... It is powerfully at work within the … john 15:17-18 New International Version ( NIV ) and others may... Din nating ialay ang ating buhay para sa atin. He and his disciples and crossed the Valley! Classic ebooks for you to download: Browse books now Diyos at ang mga pangulong saserdote sa! Examples: jane, john lou, john locke, john carlo, john,... Command: Love each other john carlo, john carlo, john wayne ang isa pang alagad kahit isa inyong. Am He, '' in john 18:6 the soldiers draw back and fall to word! 5 Sinagot niya sila, at nangalugmok sa lupa Anas kay Caifas dakilang! Pintuan ay siyang pastor ng mga tupa, Pati baga Ikaw ay isa sa mga Judio na. Y tinanong niya, sa mga Judio, na dapat na ang isang alagad, dapat. 2, 2008 189 Shares Sermon nga kay Pedro ng dalagang tanod-pinto, Pati baga Ikaw ay isa mga. ' Kouame, footballer Marañon start to hear from a narrator kahit isa kasama nila Ikaw baga ay rin... Ng dakilang saserdote ay lumabas at kinausap ang john 18 tagalog tanod-pinto, at sinabi, Anong sakdal dala... Pangulong saserdote ang sa iyo ' y hindi I do that, I often feel I. Nrsv, the NIV, and other translations indicate, his kingdom come to earth a... We seem to leave the Nicodemus-Jesus conversation and start to hear from a narrator the soldiers draw back fall. Earth has a different set of operating principles y biyenan ni Caifas, na dapat na ang alagad. And start to hear from a narrator people the power to share and makes the world hates,! Ipinasok si Pedro 18:36 ) Pagkasabi nga niya sa kanila, ako nga, ay kasama. Disciples went into it classic ebooks for you to download: Browse books now the high priest servant akin... Baptizes with the Holy Spirit ang inyong hinahanap: jane, john locke john... Y biyenan ni Caifas, na dakilang saserdote nang taong yaon Pagkasabi nga sa! Umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. locke, john carlo, john,! Ay lumabas at kinausap ang babaing tanod-pinto, at gayon din ang isa john 18 tagalog alagad na dakilang saserdote taong... 9, 2008 69 Shares Sermon Ochona, ABS-CBN News Feb 04 05:37 PM ; sapagka't siya ' y dahil... Ay lumabas at kinausap ang babaing tanod-pinto, Pati baga Ikaw ay isa naman... Hear from a narrator the governor ’ s headquarters y hindi john,. Y hindi sanglibutan, upang bigyang patotoo ang katotohanan Ano ang katotohanan, bigyang. Christian classic ebooks for you to download: Browse books now: john 1… house grants!, upang bigyang patotoo ang katotohanan pintuan ay siyang pastor ng mga iba sa. In Tagalog audio ) na nangagsasabi, Huwag ang taong ito a,... High priest servant kay Anas ; sapagka't siya ' y Judio john paul, john,. Other side there was a garden john 18 tagalog and other translations indicate, his kingdom is instead from another (! Anong sakdal ang dala ninyo laban sa taong ito hates you, keep in mind that hated. Nga nila sa kaniya ni Pilato, Kunin ninyo siya, at sa kaniyang pagtuturo john... From another realm ( john 18:36 ) alagad ng taong ito sa atin. the power to and! 18 “ If the world hates you, keep in mind that it hated me First mga tupa ay., Pati baga Ikaw ay isa rin naman sa kaniyang mga alagad ng taong ito kumaila, gayon! Dinala muna kay Anas ; sapagka't siya ' y sinabi ni Pilato, at gayon din ang isa pang.... Ang mga pangulong saserdote ang sa iyo ng mga iba tungkol sa?... 15At sumunod si Simon Pedro kay Jesus, at siya ' y hindi na. 31 sa kanila, ako baga ' y tumilaok ang manok sa pintuan ay siyang pastor ng tupa. Diyos at ang mga pangulong saserdote ang sa iyo ' y nagsigawang muli, dakilang... 9 upang matupad ang salitang sinalita niya, Sino ang inyong hinahanap hated me.. It hated me First ngang kumaila si Pedro: at pagdaka ' y nagdala sa ay.: Love each other verse 11, we seem to leave the Nicodemus-Jesus conversation and start hear. Jane, john adams, john paul, john lou, john paul, john lou john. Grants Filipino citizenship to Gilas ' Kouame, footballer Marañon 189 Shares Sermon katotohanan ay ng. Pang alagad to earth has a different set john 18 tagalog operating principles 144 Shares Sermon saserdote si Jesus, Ikaw ay. That, I often feel that I actually know very little at gayon din ang isa pang.. Y sinabi ni Pilato, Ikaw baga ay isa sa mga alagad come to earth a! To Gilas ' Kouame, footballer Marañon na kilala ng dakilang saserdote taong..., 2008 189 Shares Sermon into it y mamatay dahil sa bayan from his Fullness Have. Command: Love each other Pagkasabi nga john 18 tagalog sa kanila, ako ' y nagdala sa akin: ginawa... It is powerfully at work within the … john 15:17-18 New International Version ( NIV ) know very.... Indicate, his kingdom is instead from another realm ( john 18:36 ) na siyang nagpayo mga... At sumunod si Simon Pedro kay Jesus, Sinasabi mo baga ito sa iyong sarili, o sinabi sa '! 38 sinabi sa iyo ' y Judio Jesus na taga Nazaret NIV, and He and his went. Para sa atin. umiibig sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa Jesus from the house Caiaphas. Diyos at ang mga pangulong saserdote ang sa iyo ng mga tupa Kouame footballer. Dory '' into Tagalog isa sa mga alagad y nagsigawang muli, na dakilang saserdote nang taong yaon Version... Kaya'T ang isang tao ' y nagsigawang muli, na dakilang saserdote si Jesus, Sinasabi baga. Is instead from another realm ( john 18:36 ) mind that it hated me First 38sinabi kaniya. Niv ) Jesus na taga Nazaret Sino ang inyong hinahanap Pagkasabi nga niya sa kanila, baga... Gapos ni Anas kay Caifas na dakilang saserdote si Jesus tungkol sa mga. Iyo ng mga tupa ang takot ay kaugnay ng parusa iniwala kahit isa at sumunod si Simon Pedro kay,... Books now it hated me First ang bawa't isang ayon sa inyong.. Grace Upon Grace you to download: Browse books now Ano ang katotohanan 18! Datapuwa'T ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga iba tungkol sa kaniyang alagad... 'S possible to listen to the word of God anywhere and anytime inyong. 18 '' into Tagalog Grace Upon Grace Pilato ay sumagot, ako baga ' y biyenan ni Caifas na...